dijous, 3 de desembre de 2015

Ramon Llull i les prostitutes (#anyllull)

Durant l'any 2016 es celebrarà l'Any Llull per commemorar els 700 anys de la mort de Ramon Llull (1232?-1316). Ramon Llull va ser patge de Jaume I i preceptor de l'infant Jaume, futur rei de Mallorca.

Després d'una crisi personal i religios es dedicà a l'estudi de les ciències i la filosofia. Feu vida eremítica a la muntanya de Randa i a partir de 1274 inicià l'elaboració del seu sistema de pensament (l'Art).

Als seus llibres va tractar temes com el poder, la cavalleria, l'amor...Llull també tractà el món prostibulari de l'Edat Mitjana. Podem llegir al Llibre d'Evast e Blanquerna on parla de les prostitutes que viuen a una ciutat. Llull tracta diversos temes relacionats amb la prostitució:


  • Les prostitutes es col·locaven a les portes de la ciutat.
  • La prostitució és un ofici.
  • La prostituta es veu abocada a treballar amb el seu cos per guanyar diners.
  • Les autoritat toleren la prostitució.
  • A les prostitutes que volguessin abandonar el món prostibulari se les enclaustrava en un hospital o convent específic.
Veiem el text:


A l’entrant de la ciutat estaven les fembres de bordell. Un jorn s’esdevenc que el canonge de plors passava per aquell lloc e viu gran re d’aquelles fembres; e assec-se costa elles e començà a dir aquestes paraules:
           
─Plorar vull los pecats d’aquestes fembres que es veuen als demonis per un diner. Tot lo món no val una ànima, e cascuna dóna sa ànima, per un diner, al demoni. a plorar me convé com lo príncep no veda que en aquest lloc aquestes fembres, qui fan pecar los hòmens, no estien. Ploren mos ulls com no haguessen aquest ofici.


Dementre que lo canonge plorava enaixí, les fembres de bordell ploraven ensems amb lo canonge e escusaven-se per pobretat. En plors era lo canonge ab les fembres, e les gents qui passaven per la carrera n’avien pietat. Dementre que enaixí ploraven, un ric burgès qui no havia infants, entrava cavalcant en son palafré en la ciutat, e sa muller e altra companya venia e sa companyia; e oí les paraules que lo canonge e les fembres deïen. Per los mèrits del canonge, Deus volc espirar de divinal gràcia lo burgès e sa muller, e reeberen per filles aquelles fembres, e menaren-les a llur alberg; e lo burgès féu un hespital on esteguessen totes aquelles fembres qui es volrien partir de pecat de luxúria; e lo burgès e sa muller comanaven-les a ésser serventes, o a alcun mester de què vivissen les metien. E lo burgès tractà ab lo príncep e ab lo consolat de la ciutat que null temps fembres de bordell no esteguessen per los camins qui són a l’entrant de la ciutat, per ço que els hòmens ni les fembres qui entren e ixen en la ciutat no prenguessen mal exempli.

Ramon Llull fou un dels primers autors a veure les prostitutes com a víctimes i no com a luxurioses i aquest fet el fa un autor molt important de la literatura catalana.