dimecres, 9 de març de 2011

Tant lluny i tant aprop (II)

El mes de juliol de l'any passat la Generalitat de Catalunya va prohibir les curses de braus a Catalunya. Aquesta prohibició va provocar rius de tinta entre mitjans espanyols i espanyolistes quan a les illes Canàries ja s'havien prohibit les curses de braus l'any 1991. Després encara van brollar més crítiques degut a que no es van prohibir els correbous.La tauromàquia o els jocs entre els homes i els braus es practiquen des d'antic. Recordem les escenes del temple de Micenes o els grabats de Goya.

A l'Edat Mitjana els jocs amb els bous eren tant una diversió de reis com de gent més humil. El dietari de Melcior Miralles capellà del rei Alfons el magnànim s'explica com, a l'any 1459 i per diversió, es fa lluitar un bou contra uns lleons i un jueu:

"Lo dilluns apres meteren un toro als lleons, e estec tot lo dia, que els lleons no el mataren. E lo dimarts aprés fonc mès un jueu, lo qual seguia cort del senyor rei e era molt ardit. E fon mes lo dit jueu en una bota tota foradada, ab un punxó dintre en la bota. E ab una corda fonc acalat als lleons, e ab lo punxó, pels forats de la bota, la qual estava ben closa, punxà el lleó. E el lleó aferrà la bota ab molt gran bravea e donà gran colp; e d'aquí mès-se en la caseta lo lleò, que mai no volc eixir, en així que fonc tirat lo dit jueu. E lo bou fonc soltat, lo qual escapà a mort ab molt gran ardiment." (Dietari del Capellà d'Alfons el Magnànim, Institució Alfons el Magnànim, p. 127)


Al mateix dietari s'explica que el rei organitzava correbous el diumenge de Cuaresma:

"Diumenge, a IIII de march, qui funch lo quart diumenge de quaresma, ço es, diumenge de la Rosa, en lo Mercat de Valen
cia, a la part dels Lances, jugaren bous, hon fonch lo senyor rey e senyora reyna e molts gran multitut de gens, e fonch gran aparel de gabies e
mirados, de cadafals e finestres, e altres coses." (Ídem, p. 127)

Anteriorment el govern de la ciutat de València organitzà correbous per al rei Ferran I (Epistolari de la València Medieval, Vol. II, p. 139):

L'insigne historiador Josep Lladonosa explica que els estudiants de la Universitat de Lleida demanaren per fer un correbou a la plaça de Sant Joan (L'estdui General de Lleida de 1430 a 1524, p. 162):

Com veiem els jocs amb els braus eren freqüents a l'Edat Mitjana, diversió reial i d'estudiants. Segurament hi participaven els habitants de les ciutats.

Per completar el tema us deixem un article sobre les celebracions a Daroca amb braus a l'Edat Mitjana.

Esperem els vostres comentaris!