dimecres, 25 de juny de 2008

Medieval Sourcebook (II)

Continuant amb la pàgina de fonts medievals Medieval Source Book anirem avui a profunditzar sobre el tema.

A la pàgina de "Full Texts" hem trobat els concilis ecumènics medievals en anglès. Que ens poden aportar aquests textos? Doncs bé els Concilis regulaven la vida dels fidels en general i donaven pautes de conducta per als governants. Un exemple: al Concili Laterà III (1178) , al cànon 26 s'especifica que els cristians no poden ser serfs de jueus o sarraïns.

La pàgina inclou els següents Concilis: